Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Giới thiệu sách

一念永恒

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.

Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.

Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.

Bình luận