Nghiên Cứu Văn Hóa Cổ Truyền Việt Nam

Nghiên Cứu Văn Hóa Cổ Truyền Việt Nam

Giới thiệu sách

Cuốn sách  Nghiên cứu văn hóa cổ truyền Việt Nam Tác giả đề cập những vấn đề chung, khái quát mang tính lý luận về văn hóa dân gian, cái cốt lõi, nền tản của văn hóa cổ truyền các dân tộc Việt Nam. 

Bình luận