Cẩm Nang Giải Nhanh Bài Tập Bằng Công Thức Hóa Học Hữu Cơ

Cẩm Nang Giải Nhanh Bài Tập Bằng Công Thức Hóa Học Hữu Cơ

Giới thiệu sách

Giới thiệu sơ lược: 
+ Phần 1. Các công thức giải nhanh bài tập Hóa học: Gồm 40 công thức giải nhanh của các dạng bài tập thường gặp trong Hóa hữu cơ. Ở mỗi công thức, có minh họa bằng 5 ví dụ.
+ Phần 2. Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm thuộc 10 chương Hóa học hữu cơ. Đó là:
1. Đại cương về Hóa học hữu cơ
2. Hidrocacbon no
3. Hidrocacbon không no
4. Hidrocacbon thơm - nguồn Hidrocacbon thiên nhiên
5. Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol
6. Andehit - Xeton - Axit Cacbonxylic
7. Este - Lipit
8. Cacbonhidrat
9. Amin - Amino Axit - Protein
10. Polime và vật liệu Polime

Bình luận